بهترین روشها و مقاصد مهاجرتی در 2022

بحث مهاجرت هماکنون به یک بحران سیاسی در اتحادیه اروپا مبدل شده است: در آلمان برای مثال این امر تابهحال حداقل دو بار باعث اختلافنظر و تهدید به کنارهگیری زهوفر وزیر کشور آلمان از دولت شده است و مرکل را با تهدید داخلی سیاسی روبرو کرده است. وزیر کشور پولند روز پنجشنبه اعلام کرد که ٩ مرکز پذیرش را برای پناهندگان اوکراینی باز می کند. افراد باید ثابت کنند که از پس ازدواج از هزینههای زندگی برمیآیند، در این زمینه عموماً فرد اسپانیایی میبایست مدرکی ارائه دهد تا این موضوع را اثبات کند. مهاجرت به اسپانیا از طریق کار عموماً میتواند منجر به اقامت دائم شود اما در روش تحصیلی فرد باید بتواند پس از گذشت تحصیل خود ویزای خود را تبدیل کند. در ۹ کشور هراس ناشی از تأثیر بحث مهاجرت بر همبستگی اجتماعی کشور میزبان وجود دارد، در یونان نیز نگرانی اصلی نسبت به عملکرد اعضای دیگر است که چرا تمایلی به پذیرش و میزبانی مهاجران از خود نشان نمیدهند.

تأثیر بحران مهاجرت در راهیابی حزب راست افراطی به دولت ائتلافی اتریش نیز کاملاً مشهود است، اتریش از اول ماه جولای دوره ششماهه ریاست بر شورای اروپا را بر عهده گرفته است، دولت این کشور با رهبری سباستین کورتز از ائتلاف میان دو حزب راست میانه ملت OVP و حزب راست افراطی آزادی FPO تشکیل شده است. دو حزب راست افراطی لیگ و جنبش پنج ستاره که با هم از نظر سیاستهای ضدمهاجری و مخالفت با اتحادیه اروپا همنظر هستند توانستند چندی پیش دولت ائتلافی را تشکیل دهند که این امر برای ایتالیا به عنوان یک عضو مؤسس اتحادیه پیام مهمی را برای بروکسل دارد. نهایتاً در اروپای مرکزی کشورهای عضو گروه ویزگراد چهار شامل لهستان، مجارستان، چک و اسلواکی که با هم در برخی زمینهها مانند روسیه اختلافنظر دارند با محوریت یک عامل متحد کننده یعنی مهاجر ستیزی به یکدیگر نزدیک شده و توانستهاند به یک گروهبندی منطقهای موفق با محوریت ملیگرایی مبدل شوند که سیاستهای بروکسل را به چالش میکشند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنترل روند مهاجرت را از رویکردهای پایدار در مدیریت چالش فقر در محلات و مناطق حاشیه نشین کلان شهرها دانست و گفت: برای این امر باید سرمایهگذاریها در کشور به سمت مبدا مهاجرت سوق یابد تا فرایند مهاجرت و تقویت چرخه فقر در حاشیه شهرهای بزرگ تسهیل نشود.

رئیسجمهور فرانسه نیز خواستار آن است که کشورهای عضو سهمیه مشخصی را از پذیرش پناهجویان به خود اختصاص دهند. در مقابل اما آلمان خواستار محدود نمودن مهاجرت ثانویه از سوی کشورهای جنوب اتحادیه به دیگر کشورها است. بالا بودن نرخ اینترنت هم یکی دیگر از مشکلاتی است که در برخی از کشورها وجود دارد. درعینحال بسیاری از احزاب حاکم بهویژه در اروپای مرکزی علاقهای به حل فوری بحران پناهجویان ندارند و آن را فرصتی برای افزایش محبوبیت خود میدانند و تمایل دارند تا از این فضا در انتخابات پیش روی پارلمان اروپا هم حداکثر بهرهبرداری را بکنند، این مسائل باعث شده کشورها در رسیدن به یک راهحل جامع در حل بحران مهاجرت ناموفق باشند. پژوهشگران معتقدند در طی پنج سال آینده احتمال کمی وجود دارد که کشورهای اروپایی بتوانند به راهحل جامع و راهبردی در قبال موضوع مهاجرت دست پیدا کنند چرا که در عمل تجربهها و تعارف متفاوتی از این پدیده دارند. اگرچه شخص سباستین کورتز حامی اتحادیه است اما بسیاری از اعضای کابینه که به حزب آزادی تعلق دارند از مخالفان اتحادیه اروپا تلقی میشوند. تمرکز بیشازحد بحث مهاجرت بر ناتوانی در کنترل مرزها نمیتواند همه ابعاد این مسئله را تعریف نماید، اگرچه این امر مهمی است اما نگرانیهای دیگر از جمله بحث همبستگی اجتماعی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد، به نظر میرسد کشورهای ویزگرادچهار نسبت به عواقب عدم توافق بر سر موضوع مهاجرت و تأثیر آن بر آینده روابط خود با اتحادیه بیتفاوت هستند.

در این صورت باید از میزان مالیاتی که کشور مقصد بر روی این اموال وضع میکند، اطلاع داشته باشید. در بریتانیا همهپرسی خروج بریتانیا از اتحادیه (برگزیت) بخش زیادی از نتیجه خود را مدیون نگرانی شهروندان بریتانیا نسبت به موضوع مهاجرت بود. در ۱۱ کشور عضو این نگرانی وجود دارد که عدم دستیابی و یک توافق در بحث مهاجرت ممکن است امکان توافقهای دیگر امنیتی میان اعضا را هم با چالش روبرو سازد. برای مثال در ۱۷ عضو مهمترین نگرانی در حوزه مهاجرت مربوط به عدم توانایی اتحادیه در کنترل میزان و تعداد مهاجرانی است که به اروپا وارد میشوند. استرالیا کشوری توسعه یافته است و جمعیتی بالغ بر 23 میلیون نفر دارد و مقام سوم در تعداد دانشجویان بین المللی بعد از آمریکا و انگلیس به این کشور تعلق دارد. لازم به ذکر است میزان و تعداد مهاجران در اتحادیه اروپا از ایالاتمتحده کمتر است. مهاجرت به کانادا یکی از جذاب ترین گزینه ها در میان کشور های دنیا برای مهاجرت است، که البته با در نظر گرفتن شرایط مطلوب زندگی و بستر پیشرفت کانادا کاملا توجیه پذیر است. برای وارد شدن به خاک آمریکا با کم ترین سرمایه و اخذ اقامت این کشور، راه های متفاوتی از جمله ازدواج، تولد نوزاد، کار، سرمایه گذاری و تحصیلی، موجود است.

دیدگاهتان را بنویسید