شرايط مهاجرت به استراليا ؛ لب کلام در یک صفحه ؟

این اوضاع پیامهایی خیلی جدی به صاحبان اندیشه داد و از اینجاست که ما شاهد نوعی مهاجرت گسترده از کشور هستیم. همینطور دهها مورد دیگر از حمله به خودروهای لوکس را شاهد هستیم. این جامعهشناس تصریح میکند: وقتی فردی با محیط خود سازگاری ندارد و همواره در عذاب و ناراحتی است مهاجرت میکند و امروز برخی خانوادهها فضای روحی و روانی کشور را برای ماندن مناسب نمیدانند به همین دلیل شاهد مهاجرت بیشتری هستیم که نمونه آن خانواده سردشتی بود که در روزهای گذشته در کانال ” مانش” غرق شدند. چرا که این کشور به نسبت دیگر کشورهای محبوب برای مهاجرت راحتتر مهاجر گرفته و همچنین از نظر تعداد مهاجر نیز در سالیان اخیر این کشور بیشترین میزان مهاجر را از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران پذیرفته و همچنان میپذیرد؛ به طوری که قرار است در سال جاری میلادی بیش از 430 هزار مهاجر و در طی 3 سال جاری، بیش از 1.2 میلیون مهاجر جدید را بپذیرد.

در شش سال نخست دولتهای نهم و دهم شاهد عزم حاکمیت برای بستن فضای سیاسی بودیم؛ به نحوی که در همین مدت بیشترین تعداد رسانههای رسمی در کشور توقیف میشوند و فضای بسیار بستهای را به وجود میآورند. این خودبهخود نوعی رسمیتبخشیدن به فضاهای خارجی است که به نظرم خیلی هم اتفاقی نیست و ازقضا جریانهایی میکوشند چنین بیاعتمادیای را نسبت به فضای گفتمانی در داخل کشور فراهم کنند تا همواره نوعی بیاعتمادی بین مردم و حاکمیت وجود داشته باشد. اگر هم از عینک استفاده می کنید، یک جفت لوازم یدکی و / یا یک نسخه از تجویز چشم پزشک خود را به همراه داشته باشید. فرزند متولد شده از پدر یا مادر آلمانی تبار، شهروند آلمان محسوب میشود. در صورتی که پدر و مادر تابعیت نداشته باشند طبق تصمیمی که از سوی دولت اخذ میشود فرزند میتواند تبعه اسپانیایی باشد. در همین دوره انتقال دولت دوازدهم به سیزدهم، دوره برزخیای که همه چیز رها شده و همه توجهات معطوف به اختلافات سیاسی در جامعه است، ۱۵ نفر کل سیمان کشور را میخرند و ظرف یک هفته قیمت را پنج برابر میکنند. او که برای دفاع از خود مسلح است، تیراندازی میکند و بعد مهاجمان به او حمله میکنند و رویدادی خونین رخ میدهد.

بسیاری از آنها نیز ممکن است در دام فضاهایی بیفتند که بههیچوجه خواست خودشان نبوده است. در شرایط کنونی، اصلیترین مسئولیت متوجه دولت است و باید فضا را باز کند، برخلاف تصور خیلیها که میگویند اگر فضا باز شود ممکن است کنترلهای حاکمیتی تضعیف شود. این منابع عمدتا از سپردههای خرد مردم در بانکها تأمین میشود و برای فعالیتهای نامولد استفاده میشود؛ بنابراین متهم دیگر، نظام بانکی است که با تخصیص غلط این منابع، عملا فرصتهای تولید صنعتی را که میتواند در کشور مولد اشتغال و ارزشافزوده باشد، از نظام اقتصادی سلب میکند. همه ازجمله بانک مرکزی میدانند که بانکها با هماهنگی کامل، منابعی را که در کشور برای فعالیتهای نامولد و ضد تولید تجهیز شدهاند، مثل سپردههای مردم، وارد خریدوفروش سکه و ارز میکنند. تأمین مالی بیشتر فعالیتهای گسترده نامولد در اقتصاد کشور مثل خریدوفروش سکه، ارز، زمین و رانتهای بزرگ توسط بانکها صورت میگیرد. در آن دوران من در خارج از کشور تحصیل میکردم و شاهد بودم به همان میزان که فضای سیاسی کشور باز شده بود، چگونه عرصه بر فعالیتهای گروههای مخالف نظام تنگ شده بود و آنها چیزی برای عرضه نداشتند، حتی رسانههای معروفی مثل بیبیسی که حداکثر مباحث منتشرشده در رسانههای داخلی ایران را تکرار میکردند و کسی حرف جدیدی برای گفتن نداشت.

در چنین فضایی میبینیم بخش درخور توجهی از کسانی که این مباحث را مطرح میکردند، به ظرایف سخنی که میگفتند و تأثیرات اجتماعی آن کاملا توجه داشتند و حتی خطوط قرمز را رعایت میکردند. در نمودار 87، آمار مهاجرت از ایران در سال 99 و جمعیت ایرانیان در ترکیه را مشاهده میکنید که در سال 2019 رشد زیادی داشته است. اما با بستهشدن این فضا، عملا فضای دیگری گشوده میشود که حتی در اختیار حاکمیت نیست و افراد برای شنیدن وجوه یا خبرهایی که در رسانههای رسمی منعکس نمیشود، به فضاهای غیررسمی مراجعه میکنند. تمام افراد جهان که دارای یک مهارت یا تخصص هستند. من تجربه سالهای ۷۶ تا ۸۰ را کاملا موفق میدانم؛ از این جهت که فضای سیاسی کشور باز و این امکان فراهم شد که گروههای مختلف دیدگاههایشان را در رسانههای رسمی کشور منعکس کردند. باید به این تفاوتها رسمیت بخشید و نمیشود آنها را حذف کرد. اگر قصد دارید به تنهایی یا به همراه خانواده خود به کشور دیگری مهاجرت کنید، باید شرایط مهاجرت کاری، تحصیلی و سرمایه گذاری را بررسی کنید و ببینید کدام کشور برای شما مناسبتر است.

دیدگاهتان را بنویسید