مهاجرت به اوکراین : فرصت محدود و طلایی اقامت اوکراین

نتایج این تحقیق نشان می دهد که از میان متغیرهای جمعیتی مورد بررسی( سن، وضعیت تأهل و قومیت) متغیر وضعیت تأهل با گرایش به مهاجرت رابطه معناداری داشته است. از بین متغیر ها ی فرهنگی و اجتماعی نیز رشته تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل، تحصیلات والدین، میزان استفاده از رسانه­های جمعی، نگرش نسبت به جایگاه علم درایران، احساس تعلق به وطن، نگرش نسبت به عدالت جنسیتی، نگرش نسبت به حقوق بشر، ابعاد چهارگانه دینداری با متغیر وابسته رابطه معناداری داشته اند. همچنین سنگاپور محفل برخی از بهترین دانشگاههای آسیا و جهان است به نحوی که دانشگاه ملی سنگاپور در مقام یازدهم جهانی و دانشگاه تکنولوژی نانیانگ در مقام سیزدهم جهانی قرار دارند. از یک طرف، با شدت گرفتن فرایند جهانی شدن، روابط بین کشورها به ویژه بین جهان توسعه یافته و در حال توسعه تقویت میشود. فرایند مهاجرت به خصوص مهاجرت نخبگان نیز بخشی از فرایند انباشت سرمایه محسوب میشود. عظیمی(1387) در تحقیق با عنوان« بررسی انگیزه­های مهاجرت به خارج از کشور در استانهای شمالی ایران» ضمن بررسی خصوصیات افراد علاقه­مند به مهاجرت به خارج، گرایشات و رفتار مهاجرتی آنها را در ارتباط با عواملی مانند علل و انگیزه­های مهاجرت، کشور یا کشورهای مقصد، چگونگی مهاجرت، نحوه اقدام افراد برای مهاجرت، میزان آگاهی متقاضیان مهاجرت از شرایط کار و زندگی کشورهای مقصد، آشنایی با فرایند مهاجرت و آگاهی از خطرات احتمالی مهاجرت مورد مطالعه قرار می­دهد.

عوامل اجتماعی و فرهنگی: نظم و قانون، جذابیت های تحصیلاتی و پژوهشی، رفاه بیشتر( سطح بالاتری از کیفیت زندگی) و عوامل جمعیتی: باروری پائین، جمعیت فعال پائین، نسبت جنسی نامتوازن. استرالیا نیز از خیلی منظرها بسیار شبیه کانادا است و در این کشور نیز چندی خصوصیت بسیار بارز و شاخص دیگر وجود داشته که مهاجران را از همه سوی جهان و از جمله ایران جذب خود مینماید؛ از جمله: جزء 3 مقصد برتر تحصیلی در جهان در سال گذشته میلادی، دارای یکی از قویترین نظامهای آموزشی در جهان، وضعیت کار، اشتغال، حقوق، دستمزد و مزایای شغلی، رفاه شغلی در یک سطح بسیار عالی، قدرت اقتصادی بسیار قوی (رتبه 14 در جهان)، امنیت بالا (رتبه 18 در جهان)، وضعیت عالی حقوق بشر و دموکراسی (رتبه 9 در جهان)، مردم بسیار پذیرا و خوش برخورد نسبت به مهاجران (رتبه 12 در رفتارهای ضد نژادپرستی در جهان)، سطح آسایش و امنیت بالا (رتبه 18 در جهان)، رتبه 7 در شاخص توسعه انسانی، شادی و رضایت بالای مردمی (رتبه 11 در جهان)، رتبه 16 در حقوق زنان، حضور در یکی از باسوادترین کشورهای جهان (رتبه 10) و دهها مورد مثبت دیگر.

ب: عوامل دافعه شامل عوامل اقتصادی: فقر، تورم،کساد مالی و کشمکش های اقتصادی، کثرت نیروی کار، حقوق کم برای شغلهای سخت و با مهارت، میزان بالای مالیات. وی با وضع قوانین جاذبه و دافعه در مهاجرت مدعی شد که عوامل جاذب اجتماعی- اقتصادی و فیزیکی فرد را به سوی مهاجرت ترغیب و تحریک می­کند. به طور کلی، ضریب Nagelkerk که کارکردی مشابه ضریب تعین در رگرسیون دارد، نشان میدهد که در مجموع 21 درصد از تغییرات گرایش به مهاجرت توسط ترکیبی از 6 متغیر عوامل سیاسی، آموزشی، شهر محل سکونت، وضعیت تأهل، عامل اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی توضیح دادهشدهاست. برای سنجش متغیر گرایش و تمایل به مهاجرت، نظریه­های متفاوتی آورده شدکه هر یک از جنبه ای به بررسی این مسأله میپردازند. و پژوهشهای خارجی مثل: شیرازی و مصیب، پاوان، یهودا و نارش تنها به بررسی مهاجرت نخبگان و قشر متخصص کشور پرداخته شده و از بررسی و سنجش گرایش به مهاجرت افراد عامهی جامعه صرف نظر شده؛ که در پژوهش حاضر نمونه ما افراد عادی جامعه می­باشند و تمایل این افراد به مهاجرت­های بین المللی سنجیده شده است. افراد نمونه دلایل مهاجرت خود را چنین عنوان کرده اند: فرصت های تحصیلاتی در امریکا(87 درصد)، فقدان آزادی­های اجتماعی در ایران(46 درصد)، فشار های سیاسی و مذهبی به ترتیب 15 و 12 درصد از علتها را به خود اختصاص داده است و 4/71 درصد معتقد بودند که اگر یک موقعیت اقتصادی، اجتماعی وسیاسی مناسبی در ایران دریافت کنند، به ایران باز خواهند گشت(.(Shirazi& Mossayeb, 2006 در تحقیقی که شاه آبادی و همکاران در سال 2006 با عنوان« بررسی عوامل فرار مغزها( یک مطالعه موردی از ایران)» انجام داده است.

دومین انگیزه افراد نمونه به مهاجرت، بهبود شرایط اقتصادی می­باشد. همچنین در این مطالعه، سعی شده به بررسی عوامل برانگیزنده مهاجرت­های بین المللی مثل: عامل اقتصادی، سیاسی، آموزشی و اجتماعی – فرهنگی به عنوان عوامل اصلی که در نگرش افراد نسبت به مسائل اجتماعی در هر جامعه نقش مهمی داشته، پرداخته شود. عوامل ناگهانی مثل جنگ، آزار و اذیت و شکنجه .(Moghaddas, 2003: 5)بنا براین بر اساس نظریه اورت لی عوامل مؤثر بر گرایش به مهاجرت به خارج از کشور را میتوان در چارچوب های زیر مورد بررسی قرار داد. در زیر بهترین کشورها برای مهاجرت تحصیلی در سطح بینالمللی را به شما معرفی کردیم و سپس گروه دوم را معرفی خواهیم کرد. آنها خواهان دستیابی به حفاظت بهتر زیر سایه ائتلاف نظامی ناتو هستند. بهتر است پیش از مهاجرت به اتریش اطلاعاتی در رابطه با این کشور داشته باشید. در صورتی که بخواهید برای برنامه ای مانند ویزای کار به کانادا مهاجرت نموده و اقامت دائم این کشور را دریافت کنید باید در زمینه شغلی مورد درخواست خود سابقه قابل قبول و رزومه قوی داشته باشید. در حالی­که کشورهای دارای محدودیت نیروی کار نسبت به سرمایه (سرمایة بیشتری درمقایسه با نیروی کار دارند.) دستمزدهای بالاتری در بازار کار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید